Před vstupem do likvidace

Pokud firma vznikla notářským zápisem (s.r.o., akciová společnost, družstvo…), je třeba domluvit se nejprve nějakým notářem, který notářsky ověří  valnou hromadu, či schůzi družstevníků, i když je třeba ve společnosti  jediný společník.
Na valné hromadě u notáře je tedy povolán likvidátor a určen den vstupu do likvidace.  Notář  vyjede zápis z rejstříku trestů a  likvidátor tam podepíše prohlášení o tom, že mu dle zákona nic nebrání funkci likvidátora vykonávat,  a také ověří podpisový vzor. Ke dni předcházejícímu je pak nutno zpracovat účetní závěrku s daňovým přiznáním a vše odevzdat do měsíce na finanční úřad. To jsou všechny úkony, které je třeba  učinit. Ostatní je už po podpisu smlouvy na nás. Je to levné, a pro likvidátora  bez starostí a práce.

Pro subjekty ostatní (o.p.s., spolky……) stačí zápis z nejvyššího orgánu, kde se rozhodne o likvidaci k určitému datu a povolá se likvidátor. K návrhu zápisu na soud z www.justice.cz je třeba prohlášení likvidátora (můžeme zaslat vzor) a výpis z rejstříku trestů. Likvidace pak probíhá dle stejného scénáře, jako pro s.r.o., akciovky, družstva…..
Termín likvidace je dobré zvolit k nějakému prvnímu v měsíci – ve vztahu k finančním úřadům nesmíte zapomenout na vyhotovení pravidelné roční účetní závěrky, pokud likvidace průběžně prochází pře 31.12.  Ke dni vstupu do likvidace se vypracuje vstupní rozvaha (opíše se prakticky z předešlého dne) a vypracuje se soupis jmění (pokud nějaké je)

Dalším krokem je spolupráce s námi. Vše je popsané na www.pulsar.cz, je tam i ke stažení smlouva, kterou lze stáhnout, 2x vytisknout, podepsat a zaslat nám ji obyčejnou poštou (i datovkou nebo prostřednictvím E-mail) na Šumavskou 31A, 60200 Brno, my podepsaný výtisk vrátíme zpět. Od té doby  budeme v pravý čas posílat dokumenty spojené s likvidací a  likvidátor  ji jen odešlete na již připravenou adresu a předtím podepíše. O likvidaci nemusí vědět naprosto nic a ani nemusí nic dodatečně studovat. Vše v pravý čas obdrží.