Před vstupem do likvidace

 

POSTUP PŘED VSTUPEM DO LIKVIDACE

Před vstupem do likvidace je třeba pečlivě zvážit, zda subjekt není předlužen nebo v platební neschopnosti a zda není zralý na povinné podání insolvenčního návrhu. Likvidace není krizové řízení, je to většinou dobrovolné ukončení činnosti obchodní společnosti, spolku, družstva a podobně, a proces likvidace by měl přinést uspokojení případných věřitelů.  Pokud ne v plné výši, po dohodě s nimi alespoň částečné. Společnost muže být také na návrh někoho, kdo prokáže právní důvod, zrušena s likvidací usnesením rejstříkového soudu. Potom je soudem povolán likvidátor ze společnosti, nebo, pokud to není možné, ze seznamu insolvenčních správců. Likvidátora v tomto případě řídí soud.

Likvidátor je potom proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic před likvidací, v průběhu likvidace, ani po ní. Nic jednoduššího již není.

Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013.

V případě rozhodnutí subjektu o zrušení s likvidací, pokud byl  vznik  sepsán notářským zápisem (s.r.o., akciová společnost, družstvo…),  je třeba domluvit se nejprve s notářem, který  ověří jednání  valné hromady, či schůze družstevníků. A  to i když je třeba ve společnosti  s ručením omezeným  pouze jediný společník v působnosti valné hromady.

Pozor, vstup do likvidace k datu 31.12. není nejlepší řešení, správně k 1.1. Pokud totiž subjekt vstoupí do likvidace k 31.12. , je třeba vyhotovit účetní závěrku ke dni předcházejícímu, tedy k 30.12. a pak ještě zbývá jediný den na roční závěrku k 31.12. Někteří z notářů termín vstupu k 31.12. navrhují. Není to dobře.

Notář k jednání valné hromady potřebuje: Datum, ke kterému společnost vstoupí do likvidace – obvykle to bývá k prvnímu v měsíci,  nicméně lze i ke dni konání jednání u notáře,- údaje osoby likvidátora – akademický titul, pokud má, jméno, příjmení, trvalý pobyt a bydliště, rodné číslo.

Likvidátora může dělat kdokoliv, ze subjektu společník či jednatel, nebo i člověk, který nemá se subjektem nic společného. Musí být jen právně způsobilý a vyhovující obecným pravidlům pro výkon funkce statutára ( k tomu je prohlášení likvidátora – viz dále) .

Na valné hromadě či schůzi družstevníků, konané u notáře je tedy povolán likvidátor a je stanoven den vstupu do likvidace. U větších firem se notář na jednání po dohodě dostaví. Notář  následně vyhotoví výpis z rejstříku trestů a  likvidátor před notářem podepíše prohlášení o tom, že mu dle zákona nic nebrání funkci likvidátora vykonávat, a také ověří podpisový vzor. Notář většinou sám podá návrh na zápis do obchodního rejstříku, doprovázený soudním poplatkem 1000 Kč (mimo o.p.s. a spolky).

Pokud notář neprovede zápis do veřejného rejstříku, zašleme celý postup, jak to provést, včetně příloh. Soudní poplatek je u společností zapsaných v Obchodním rejstříku  2000,. Kč  a lze ho zaplatit na pokladně soudu, doložit kolkem nebo vyčkat na upozornění soudu a zaplatit převodem.

Nově se také dle nařízení vlády   č. 184/2019 Sb.   v souladu s občanským zákoníkem, přikládá do „Ostatních skutečností“  i text výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.  Tento úkon nahrazuje první zveřejnění u společností zapsaných v obchodním rejstříku. U ostatních společností nezapsaných v obchodním rejstříku, ale v jiných rejstřících, (o.p.s., spolky) nahrazuje výzva věřitelům obě zveřejnění v Obchodním věstníku. Jen doba na reakce dotčených musí být stanovena na tři měsíce plus dva týdny, aby byl ctěn občanský zákoník.  Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace je pak nutno zpracovat účetní závěrku s daňovým přiznáním, a vše odevzdat do měsíce na finanční úřad. To platí pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku bez rozdílu, pokud vedou účetnictví. Ke dni vstupu do likvidace musí být vypracována vstupní rozvaha (opíše se prakticky z předešlého dne) a vypracuje se soupis jmění (pokud nějaké je – na zaslání mají ze zákona nárok věřitelé a případně dotčené orgány). To jsou všechny úkony, které je třeba  učinit.

Pro v.o.s. a subjekty ostatní (o.p.s., spolky……) stačí zápis z jednání nejvyššího orgánu (pozor na lhůty pro svolání), kde se rozhodne o zrušení subjektu s likvidaci k určitému datu a je povolán likvidátor. K návrhu zápisu na soud z www.justice.cz je třeba prohlášení likvidátora s ověřeným podpisovým vzorem (můžeme zaslat vzor) a výpis z rejstříku trestů (ale soud si ho může opatřit sám, jen zápis likvidace déle trvá). Můžeme zaslat i vzor zápisu z jednání nejvyššího orgánu. Likvidace pak probíhá dle stejného scénáře, jako pro s.r.o., akciovky, družstva…..Je nutno podotknout, že likvidátor je ve funkci počínaje rozhodnutím nejvyššího orgánu, ne až po zápisu ve veřejném rejstříku.

V případě v.o.s. se jedná na rozdíl od o.p.s. a spolků o subjekt zapsaný v obchodním rejstříku s povinností dvojího zveřejnění výzvy věřitelům, první zveřejnění nahrazuje zápis výzvy věřitelům a dotčeným v ostatních skutečnostech.

Termín vstupu do likvidace je dobré zvolit k nějakému prvnímu v měsíci.  V průběhu likvidace je třeba myslet na řádné roční závěrky. Ode dne vstupu do likvidace do konce roku a pokud se likvidace protáhne, poněvadž není ze zákona časově omezena, řádné roční závěrky a daňová přiznání. Pak se vyhotoví až poslední závěrka s daňovým přiznáním na účetním konci likvidace. Pokud se stihne před koncem roku, roční už se nedělá.

V případě zrušení subjektu usnesením soudu, je  vstup do likvidace zapsán pod jednacím číslem samotným soudem. Datum vstupu do likvidace je dnem nabytí právní moci usnesení o zrušení subjektu s likvidací a povolání likvidátora. Tedy ke dni předcházejícímu datu nabytí právní moci musí likvidátor sestavit účetní závěrku a daňové přiznání. Současně se zápisem likvidace soud vyzve likvidátora k zaplacení soudního poplatku ve výši 2000.- Kč. Soud ovšem dle dosavadní praxe nezapisuje výzvu věřitelům a tak musí dvojí zveřejnění s výzvou věřitelům proběhnout klasicky v Obchodním věstníku, tak, jak bylo vždy zvykem.

Potom už jen stačí podepsat s námi smlouvu. Smlouva je v běžných textových formátech. Můžeme v nich také zasílat dokumenty. Ne všichni mají Microsoft.

Návrhy smlouvy ke stažení:

Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.)
Místnost 013
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti
Tel.: +420 603427013
(Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
ID datové schránky: 6z5vrbc