Postup likvidace

Likvidátor je proveden celou likvidací. Veškerá podání obdrží v pravý čas vyhotovená pouze k podpisu a odeslání na připravenou adresu. O procesu likvidace nemusí vědět vůbec nic. Nic jednoduššího již není. Kontaktujte nás – likvidace@pulsar.cz. Poradíme, jak začít. Telefon 603427013

Rámcový postup likvidace – činnost likvidátora v průběhu likvidace.

Ten, kdo s námi uzavře smlouvu, nemusí už následující postup číst.

Smlouva v různých textových formátech ke stažení zde:

  • Rozhodnutí o zrušení s likvidací – přípravná činnost  – nespadá ještě do procesu likvidace, ale poradíme jak.
   • Nejvyšší orgán subjektu rozhodne o zrušení s likvidací k určitému datu (nějakému prvnímu v měsíci) a vstup do likvidace k tomuto datu. Současně je povolán likvidátor. Subjekt, který vznikl notářským zápisem musí mít také jednání nejvyššího orgánu ověřeno notářským zápisem. Ideální je vstup k 1.1. nového roku (nikdy ne k 31.12.). Pak je roční závěrka současně mimořádnou účetní závěrkou ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace. Jen má na třetinu zkrácený termín zaslání finančnímu úřadu. Jak vypadá rozhodnutí o zrušení subjektu s likvidací můžeme zaslat. Například spolek notářský zápis nepotřebuje. Zhruba ten, kdo nevznikl notářským zápisem. U v.o.s. stačí ověřené podpisy na rozhodnutí společníků.
   • O zrušení s likvidací může rozhodnout také soud, například z důvodů neplnění zákonných povinností subjektu. Soud zruší subjekt s likvidací a povolá likvidátora ze subjektu na základě návrhu toho, kdo osvědčí právní zájem.  Vstup do likvidace je pak datum nabytí právní moci příslušného usnesení. Soud se zásadně neptá, zda likvidátor likvidaci umí nebo ne. Teprve pokud není koho ze subjektu povolat, je povolán likvidátor ze seznamu insolvenčních správců. Takto povolaný likvidátor je placen soudem. Seznam insolvenčních správců je jediný seznam, který na www.justice.cz ve spojení s likvidaci  existuje. Běžní likvidátoři žádný seznam nemají. V případě nekomunikujících společníků a pod. poradíme, jak podat návrh ve svém právním zájmu na soud na zrušení subjektu s likvidací.
   • Subjekt je v likvidaci od data, o kterém rozhodl nejvyšší orgán nebo od data nabytí právní moci usnesení o zrušení subjektu s likvidací. Od této doby již likvidátor koná a za likvidaci má zodpovědnost. Není to tedy datum změny zápisu v  Obchodním rejstříku.
  • Zápis změny v OR
   • Likvidátor v případě likvidace z rozhodnutí subjektu připraví návrh na zápis likvidace v příslušném rejstříku (soudní poplatek 2 tis. Kč, placený kolkem, na pokladně soudu nebo na výzvu soudu bankovním převodem, spolky a o.p.s. jsou od poplatku osvobozeny). Zápis může provést i notář – má přístup do rejstříků. Pokud návrh zápisu neprovede notář, máme pro návrh zápisu  k dispozici prezentaci s přesně stanoveným postupem a textem, který se pouze okopíruje, a s předvyplněnými přílohami (prohlášení likvidátora s podpisovým vzorem)  odevzdá na příslušný rejstřík.
   • Do rejstříku lze nově  kromě dovětku „v likvidaci“ a osoby likvidátora současně zapsat v souladu s nařízením vlády č. 184/2019 Sb. i text výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě. Případně lze takový text zveřejnit ve sbírce listin obchodního rejstříku. V případě právnických osob, které vstoupily do likvidace přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení vlády, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
   • V případě usnesení soudu soud zapíše likvidaci sám, ale vyžaduje po subjektu – likvidátorovi – soudní poplatek 2 tis. Kč, pokud není společnost od soudního poplatku osvobozena . Za včasnou úhradu už ručí  likvidátor.
   • Likvidátor již zodpovídá za uvádění správného jména subjektu  s dovětkem „v likvidaci“ přesně tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku na www.justice.cz.
  • Likvidátor a jeho působnost
   • Likvidátor je likvidátorem okamžitě, jakmile je o jeho povolání rozhodnuto. Podává tedy již i zápis likvidace do veřejného rejstříku.  V případě likvidace z rozhodnutí subjektu musí předtím prokázat bezúhonnost výpisem z trestního rejstříku a dodat k návrhu na zápis prohlášení dle občanského zákoníku s připojením podpisového vzoru (vyžaduje ověření podpisu). Vzor prohlášení máme k dispozici. Pokud se jedná o zrušení s notářským zápisem, pomůže a vše připraví za úplatu  notář, který má přístup do rejstříků. Pokud ne, zašleme.
  • Mimořádná účetní  závěrka včetně daňového přiznání
   • Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace likvidátor sestaví (má na to účetní nebo to udělá sám)  ve spolupráci se statutáry (pokud jsou) mimořádnou účetní závěrku včetně daňového přiznání. Je nutno dodržet termín odevzdání finančnímu úřadu – termín liší se od běžné závěrky. Nejhorší datum vstupu do likvidace je vstup k 31.12. (za jeden jediný den se pak musí udělat roční závěrka) a nejlepší k 1.1,, kdy je roční závěrka současně mimořádnou. Závěrka je předávána na zvláštním formuláři. Spolky nemusí být za určitých podmínek registrovány na finančním úřadě. Pokud máte se závěrkou potíže, pomůže náš externí spolupracovník.
  • Vstupní rozvaha a soupis jmění
   • Ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor vstupní účetní rozvahu a připraví soupis jmění. Ten budou také vyžadovat případní věřitelé. Podle Občanského zákoníku již za proti úhradě.  Vstupní rozvaha a soupis jmění je také příloha k návrhu na výmaz ve finále likvidace. Jak vypadá soupis jmění, zašleme.
  • Zveřejnění  vstupu do likvidace
   • Byl-li do rejstříku kromě dovětku „v likvidaci“ a likvidátora u subjektů zapsaných v obchodním rejstříku současně zapsán v souladu s nařízením vlády č. 184/2019 Sb. i text výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě, či takový text zveřejněn ve sbírce listin, postačí zveřejnění v obchodním věstníku pouze jedenkrát (je to pak to druhé zveřejnění ve smyslu občanského zákoníku). Subjekty, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku (o.p.s., spolky), jsou od druhého zveřejnění osvobozeny, pokud výzvu uplatnily v návrhu na zápis likvidace v „ostatních skutečnostech“ nebo ve sbírce listin veřejného rejstříku.
   • Likvidátor tedy zveřejní vstup do likvidace a výzvu věřitelům. Pro zveřejnění volí standardní text oznámení.  Dále je likvidátor povinen informovat dopisem či jinou cestou všechny známé věřitele a také (nepovinně) informuje všechny dotčené orgány. Je nutno dodržet zákonné lhůty. Návody a vzory pro zveřejněné máme k dispozici. Jen se zkopírují do formuláře na webu. Dopisy jsou připraveny, stačí jen doplnit adresy a podepsat.
   • Od druhého zveřejnění platí dle občanského zákoníku tříměsíční lhůta na reakce věřitelů a dotčených právnických i fyzických osob
  • Přihlášky do likvidace a jejich proplácení
   • V případě závazků budou přicházet přihlášky do likvidace. Tabulku v MS Excel zašleme s návodem, jak přihlášky evidovat. Likvidátor zkoumá jejich právní důvod a v případě dostatku financí je proplácí dle preferencí uvedených v Občanském zákoníku. Zvláštní pozornost věnuje vykonatelným pohledávkám.
  • Sledování ekonomiky likvidace
   • Likvidátor pečlivě sleduje, zda se subjekt neblíží k insolvenci, potom, zjistí-li předlužení nebo platební neschopnost, je povinen podat insolvenční návrh (likvidátor jmenovaný subjektem). Vzor podání insolvenčního návrhu máme. Stačí jen drobná doplnění. Jak má vypadat přihláška a co na ní zkoumat poradíme.
  • Vady přihlášek a popření přihlášek
   • Likvidátor zkoumá, zda přihlášky do likvidace mají právní důvod. Dopisy k odstranění vad přihlášky a dopisy k popření nevykonatelné přihlášky pohledávky máme připravené.
  • Účetnictví a  ekonomika v likvidaci
   • Po dobu likvidace konzultujeme stav ekonomiky, likvidátor za ni odpovídá, a také při předlužení a platební neschopnosti za naplnění insolvenčního zákona v podání návrhu na insolvenční řízení. V této oblasti spolupracujeme s ekonomem, který má zkušenosti s likvidacemi i konkurzy. Jeho činnost zprostředkujeme, nemáme z ní žádný profit.
  • Prodej majetku
   • Likvidátor zodpovídá za prodej majetku subjektu. Jedná se prodeje prostřednictvím  veřejné dražby, prodeje nejvyšší nabídce po patřičném zveřejnění atd. Prodej musí být veden tak, aby byli s výší likvidačního zůstatku spokojeni ve finále  společníci, akcionáři, družstevníci…(mají nárok na podíly na likvidačním zůstatku), tak i případní věřitelé v průběhu likvidačního procesu. V případě pochybností zkonzultujeme ocenění majetku (ve společnosti máme soudního znalce a emeritního licitátora na dražbách). Likvidační zůstatek musí být rozdělen podle zákona (většinou bytová družstva zde dělají velkou chybu ve vztahu k SVJ – to není v žádném případě  právním nástupcem).
  • Smlouvy, reklamy atd.
   • Likvidátor ukončuje smlouvy, ruší reklamy a připravuje firmu na ukončení činnosti a výmazu z veřejného rejstříku. V případných problémech poradíme ze zkušeností s likvidací už více než 200 firem.
  • Informace ze zákona poskytované věřitelům
   • Věřitel má v průběhu likvidace nárok na informace o likvidační podstatě. Nově za úplatu. Jak tato informace vypadá, máme připravené. Za kolik informaci likvidátor věřiteli poskytne, je na něm. Zákon o žádné sazbě nemluví.
  • Pohledávky
   • Likvidátor postupně tlumí činnost subjektu. Ukončuje smlouvy, Dokončuje díla. Vymáhá pohledávky, ale soudně, pokud spěchá s ukončením likvidace, s rozmyslem. Poradíme, jak. Některé činnosti jsou v likvidaci zakázány. Je třeba ukončit smlouvy na reklamy, sponzorství a pod.
  • Zprávy o likvidační podstatě
   • Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá (nově za úplatu). Likvidátor povolaný soudem informuje o postupu likvidace soud (většinou na vyžádání soudu). Jak na žádosti reagovat a co uvádět, poradíme. Vzor dopisu jen  k doplnění adresy je připravený.
  • Archiválie
   • Likvidátor sestaví soupis archiválií k projednání s příslušným oblastním archivem. Dokumenty subjektu rozdělí na skupiny podle zákona o archiváliích. Soud potvrzení  k návrhu na výmaz nyní nevyžaduje (od subjektů, které vstoupily do likvidace po 1.1.2014), ale každý zanikající subjekt musí ze zákona archivu nabídnout nejdůležitější dokumenty k uschování ve stanovené struktuře. Vzor máme k dispozici k doplnění (jaké máte dokumenty, nevíme)  i s adresami příslušných archivů. Pokud je dokumentů mnoho, doporučíme komerční spisovnu.
  • Celníci
   • Celníci jsou také správci daní – v průběhu likvidace likvidátor požádá o souhlas příslušného celního úřadu s výmazem. Dopis (žádost), máme vyplněn. Doplníme také adresu, kam správně  žádost směřovat. Stačí jen podepsat a odeslat.
  • Účetní ukončení likvidace
   • Po zákonné době  od posledního oznámení o vstupu subjektu do likvidace likvidátor zabezpečí zpracování poslední účetní závěrky na zvláštním formuláři včetně daňového přiznání ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, a tu odevzdá ve zkráceném termínu finančnímu úřadu. Za jeho nedodržení je sankce. Podmínkou je zcela vypořádaný majetek, tedy vynulování majetkových účtů. Na účtech nesmí být pohyb. Musí být také jistota, že již nenastane plnění nějaké zapomenuté pohledávky nebo byl zapomenut nějaký majetek. Mohlo by to vést k obnově likvidace. Pokud si nevíte rady, poradí odborník, kontakt zašleme.
  • Likvidační zůstatek
   • Účetní závěrka vyčíslí likvidační zůstatek – tedy ve finanční částce to, co po subjektu po likvidaci zbylo. Finanční úřad je třeba požádat o souhlas  s výmazem z Obchodního rejstříku. Jak, a co je nutno doložit, zašleme. Výjimkou jsou některé spolky, které nemusí být na finančním úřadě za určitých podmínek registrovány.
  • Konečná zpráva likvidátora
   • Likvidátor sestaví „Konečnou zprávu likvidátora“ s vyčíslením likvidačního zůstatku a s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky, družstevníky, akcionáře atd., tedy mezi oprávněné. Co má ve zprávě být máme sepsané a připravené podle charakteru subjektu.  Obecně likvidátor konečnou zprávu předkládá ke schválení tomu, kdo ho jako likvidátora povolal – tedy svolanému nejvyššímu orgánu nebo soudu v případě likvidace z moci soudní.
  • Rozhodnutí o schválení likvidace
   • Nejvyšší orgán subjektu projedná a schválí konečnou zprávu likvidátora, výsledky poslední závěrky a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a vydá o tom rozhodnutí. Jak má vypadat zápis, zašleme. Stačí jen doplnit zúčastněné a výši likvidačního zůstatku.
  • Schválení postupu likvidace soudem
   • V případě likvidace z moci soudní likvidátor požádá soud o souhlas s postupem likvidace, pokud byl zpeněžen majetek, a byl vyčíslen likvidační zůstatek.  Co dokládá, sdělíme a zašleme materiály. Dopisy jsou připraveny. Soud vydá v kladném případě usnesení o schválení postupu likvidace a může se přistoupit na návrhu na výmaz. Pokud subjekt vstoupil do likvidace při platnosti Obchodního zákoníku, lze podat návrh na výmaz bez tohoto mezistupně.
  • Souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu
   • Likvidátor musí počkat na souhlas správců daní s ukončením činnosti daňového subjektu, likvidátor jmenovaný soudem ještě na usnesení o schválení likvidace, zejména pokud dospěl k nějakému likvidačnímu zůstatku.
  • Několik prohlášení likvidátora 
   • Likvidátor si připraví další prohlášení nutná k doložení k návrhu na výmaz. Týkají se soudních sporů, vedení trestního řízení proti subjektu,  uschování určitých listin  z likvidace, prohlášení o majetku atd. Dále prohlášení o uspokojení přihlášených pohledávek.   Již vyplněné zašleme dle charakteru subjektu a formy likvidace pouze k podpisu a odeslání. Prohlášení lze sloučit do jednoho.
  • Rozdělení likvidačního zůstatku
   • Podle schváleného návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor vyplatí oprávněným vypočítané částky, pokud má stoprocentní jistotu, že se nikdo z nich proti podílu na likvidačním zůstatku neodvolá.
   • Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo jejím odmítnutím.
   • Použitím likvidačního zůstatku končí likvidace. Ne však subjekt. Je třeba respektovat zákonná ustanovení. Zejména co se týče termínu podání návrhu na výmaz.
  • Návrh na výmaz
   • Likvidátor vyplní návrh na výmaz z veřejného rejstříku. Jak, a v jaké formě, s jakými přílohami, zašleme. Zašleme také vzor. V případě nejasností návrh vyplníme sami a zašleme k podpisu v pdf. Jinak  likvidátor pouze okopíruje text do návrhu na webu, nic nemusí studovat. Je to triviální.  Máme k tomu prezentaci i návod v pdf. Příloh je cca  15.  Jak mají být řazeny zašleme. Návrh likvidátor podá příslušnému rejstříkovému soudu. Firma zaniká až nabytím právní moci usnesení soudu o výmazu. Zde také končí úloha likvidátora. Pokud subjekt má nepostačující majetek, takže nemohl být prohlášen konkurz na majetek dlužníka, a přitom má závazky, poradíme, jak postupovat k návrhu na výmaz. Týká se to likvidací z moci soudní.
  •  Smlouva s námi

 • Tedy drtivou většinu  dokumentů připravíme za vás včetně odpovídajícího textu a příslušných adres, vy je pouze stáhnete z E-mail,  podepíšete a odešlete na již vyplněné adresy. U podání, které je třeba učinit elektronicky, máme k dispozici podrobné návody a prezentace. Námi zaslaný text pouze okopírujete do webového formuláře, který otevřete přímo z odkazu našeho průvodního dopisu. Pokud to nepůjde, uděláme to společně. Pohlídáme také termíny a uchráníme vás od zbytečných pokut…...Vše je zde.

  Do půl roku se dá celý proces v pohodě zvládnout. Pokud se to z nějakých příčin nestihne, nenecháme vás na holičkách.

  • Mobil: + 420 603 427 013
  • E-mail: likvidace@pulsar.cz,
  • ID datové schránky :6z5vrbc,
  • Kancelář  : Pulsar, s.r.o., Šumavská 31 a, 602 00  Brno