Likvidace spolku

Podobný postup je také v případě obecně prospěšné společnosti.

1)  Nejprve je třeba vyhotovit jednoduchý zápis ze schůze členů spolku.  Zápis ze schůze s podpisy  všech členů by měl ověřeným podpisem podepsat likvidátor, který je na schůzi povolán, ale není to bezpodmínečně nutné. Soud vrátí zápis, pokud je tam naskenovaný podpis nějakého místně nedostupného člena.  Spolek také rozhodne o termínu vstupu do likvidace (nejlépe k nějakému 1. v měsíci ). Nelze zvolit dřívější datum vstupu do likvidace, než je jednání nejvyššího orgánu – členské schůze.   Zatím nemáme smlouvu mezi sebou, tak nejste v počítači. Je nutno připomenout, že nejvyšším orgánem spolku je tedy členská schůze, nikoliv výbor spolku nebo správní rada. Vzor zápisu je úplně dole.

2) Pak je třeba podepsat na poště nebo u notáře prohlášení likvidátora. Opět přikládám  v obecném dokumentu.(Naše práce, kdy budou dokumenty zcela vyplněny i s adresou, začíná dnem podpisu smlouvy, proto před podpisem smlouvy zasíláme jako bonus obecné dokumenty.)

3)Je třeba zajistit výpis z rejstříku trestů likvidátora. Pokud výpis nedodáte, nevadí. Soud si to ověří sám, ale zápis likvidace pak trvá déle.

4)Pak je třeba vyplnit z www.justice.cz návrh na zápis likvidace do veřejného rejstříku (www.justice.cz). Návrh je nutno opět podepsat, již ustanoveným likvidátorem ověřeným podpisem na poště nebo u notáře. Prezentaci jak to udělat, přikládáme v souborech pdf i ppsx. Pozor, návrh má většinou dvě strany, ty musí být při  ověření podpisu sešity, přelepeny přelepkou a opatřeny podpisem ověřujícího.

5)Pozor – současně s podáním návrhu je nutné vložit text výzvy věřitelům  přímo do formuláře návrhu na zápis a to do kolonky „Ostatní skutečnosti“.  Tato výzva v souladu s nařízením vlády č. 184/2019 Sb.  nahrazuje v případě spolků dvojí zveřejnění v Obchodním věstníku.

Spolek zapsaný ve veřejném rejstříku  byl rozhodnutím nejvyššího orgánu ze dne ………… zrušen s likvidací ke dni ……………. a vstoupil do  likvidace k tomuto datu.
Proto vyzýváme ve smyslu občanského zákoníku a nařízení vlády č.184/2019 Sb. všechny věřitele a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky a případně jiná práva, v zákonné lhůtě, tj. 3 měsíců a 2 týdnů ode dne  následujícího po dni zveřejnění zápisu ve veřejném rejstříku. Písemnosti prosím, zasílejte  na jméno a doručovací adresu likvidátora.

6) Pak vše dát do obálky a podat osobně na příslušný krajský soud nebo zaslat doporučeně poštou. Spolky, alespoň dodnes, neplatí soudní poplatek 2000.- Kč, jako ostatní. Pokud je změna a  platí, soud zadarmo vyzve.

Pokud budete mít zájem o spolupráci (zatím to je bonus), stáhnout smlouvu z www.pulsar.cz (likvidacefirem.info.cz) nebo z přílohy, vyplnit první a druhý list a zvolit způsob platby. Oskenovanou smlouvu s podpisem nám poslat mailem, my doplníme náš podpis, oskenujeme a pošleme stejnou cestou zpět s fakturou. Základní sazba za poradenství v průběhu celé likvidace je 5,2 tis. Kč + 21%DPH. Možno platit ve dvou splátkách.

Připomínáme, že ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace musí být vyhotovena mimořádná účetní závěrka včetně daňového přiznání a ta do měsíce odevzdána na finanční úřad. Ke dni vstupu do likvidace musí být vyhotovena vstupní rozvaha a soupis jmění.

——————————————————————-
Legislativa -nařízení vlády č. 184/23019 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Povinnost dvakrát zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku než obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob po dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu.

(3) Povinnost poprvé zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 15 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

3. V § 18a se za text „§ 13“ vkládá text „odst. 1 a 4“.

Čl. II

Přechodné ustanovení
U právnických osob, které vstoupily do likvidace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

—————————————————————————
ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU
konané dne …………………………… v…………….

Subjekt:
Spolek……………………….., IČO:…………..

Sídlem……..
Zapsaný u Krajského soudu v ….., číslo spisu…..
Členská schůze spolku, nejvyššího orgánu spolku,  byla svolána za účelem projednání a rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, stanovení data vstupu do likvidace a povolání likvidátora.

Program schůze spolku:
1) Ověření usnášeníschopnosti spolkové schůze
2) Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací a vstupu do likvidace
3) Povolání likvidátora spolku
4) Různé

Usnesení členské schůze spolku:
1) Členská schůze spolku rozhodla o zrušení spolku s likvidací a vstupu do likvidace ke dni…….
2) Členská schůze spolku rozhodla o jmenování likvidátora, kterým se stává………………………
3)……..

Povolaný likvidátor splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce, což potvrdí ověřeným  prohlášením likvidátora a podpisovým vzorem.

Usnesení bylo přijato jednomyslným hlasováním.

V ………….., dne ……………..

Zapsal: (Vhodný je zde ověřený podpis již likvidátora, ale ověření není podmínkou. Likvidátor je ve funkci okamžitě po rozhodnutí schůze spolku)

Členové spolku:
Jméno, příjmení …………………………..Podpis…………………..
Jméno, příjmení …………………………..Podpis…………………..
Jméno, příjmení …………………………..Podpis…………………..
Jméno, příjmení …………………………..Podpis…………………..
Jméno, příjmení …………………………..Podpis…………………..


© Zdeněk Jelínek