Likvidace s.r.o.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Podobný postup je v případě likvidace akciové společnosti i veřejné obchodní společnosti. V případě v.o.s. není vyžadován notářský zápis z nejvyššího orgánu.

Pokud má být provedena likvidace společnosti, je třeba absolvoval následující:

1)  Nejprve je třeba  zajistit u nějakého notáře konání valné hromady. V Brně a okolí doporučuji JUDr. Kláru Hejtmánkovou (www.klarahejtmankova.cz). Je zde záruka, že to udělá správně. Tam bude stanoveno datum vstupu do likvidace (nejlépe k nějakému prvnímu dni v měsíci) a povolán likvidátor. Třeba Vy, je to jedno, likvidátor o likvidaci nemusí vědět  vůbec nic.  Notář sám provede zápis ( u notáře soudní poplatek 1000 Kč) do Obchodního rejstříku a pokud  zná nařízení vlády č. 184/2019 Sb., doplní do ostatních skutečností  výzvu věřitelům. Výzva je pro informaci níže. To je třeba u notáře pohlídat – ušetří se tím jedna placená výzva v Obchodním věstníku. K zastupování společníka lze zplnomocnit právně způsobilou osobu.  Na zplnomocnění musí být ověřený podpis.

2) Pokud budete mít zájem o spolupráci, je možno  stáhnout smlouvu z www.pulsar.cz, z  www.likvidacefirem.info nebo z www.likvidace.eu  a vyplnit ji. Potřebujeme hlavně údaje z druhého listu.  Oskenovanou smlouvu s podpisem nám pak poslat mailem, my doplníme náš podpis, oskenujeme a pošleme stejnou cestou zpět s fakturou. Základní sazba za poradenství v průběhu celé likvidace je  5 400 Kč + 21%DPH. Platí se  ve dvou splátkách po 2 700.- Kč + 21% DPH. Je možno celý poplatek za poradenství zaplatit jednorázově.
Vše je prováděno elektronicky, na adrese likvidátora a subjektu v likvidaci vůbec nezáleží. Nejvíce klientů máme v Praze. Likvidátora protáhneme likvidací, vše dostane v pravý čas připravené jen k podpisu a odeslání.
Návrh smlouvy je také zde v příloze.
Připomínáme, že ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace musí být vyhotovena mimořádná účetní závěrka včetně daňového přiznání,   a ta do měsíce od data, ke kterému je vyhotovena, odevzdána na finanční úřad. Ke dni vstupu do likvidace musí být vyhotovena vstupní rozvaha a soupis jmění ( rozvaha i soupis majetku bude třeba  jako příloha k návrhu na výmaz). Soupis jmění musí likvidátor zaslat tomu případnému věřiteli, který o to požádá (za úplatu).

Samozřejmě pomůžeme i se zápisem likvidace, pokud to neučiní rutinně notář – viz níže pod čarou.

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY NA PROCES LIKVIDACE
– notář cca 5 až 7 tis. Kč za notářský zápis  a podání návrhu na zápis likvidace a likvidátora na soud
– druhé zveřejnění výzvy dotčeným a věřitelům v Obchodním věstníku 900 Kč bez DPH (1089 Kč s DPH)
– poradenství 5 400.- Kč bez DPH  (2 x 2700.- Kč + DPH) –  za půl roku se dá likvidace s rezervou zvládnout
– drobné výdaje – ověření podpisů atd. … cca 300 Kč

Tedy 12 až 13 tis. Kč, nejdražší položkou je notář

=========================================================

POSTUP, KDYŽ NOTÁŘ NEPROVEDE ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A DÁ POUZE JIŽ POVOLANÉMU LIKVIDÁTOROVI  NOTÁŘSKÝ ZÁPIS:

1) Pak je třeba podepsat na poště nebo u notáře prohlášení likvidátora. Máme k dispozici a můžeme zaslat vzor. (Naše práce, kdy budou dokumenty zcela vyplněny i s adresou, začíná dnem podpisu smlouvy, proto před podpisem smlouvy zasíláme jako bonus obecné dokumenty.)

2)Je třeba zajistit výpis z rejstříku trestů likvidátora. Pokud výpis nedodáte, nevadí. Soud si to ověří sám, ale zápis likvidace pak trvá déle.

3)Pak je třeba vyplnit z www.justice.cz návrh na zápis likvidace. Soudní poplatek je 2000 Kč (u notáře 1000 Kč). Může se připojit kolek, zaplatit na soudu nebo vyčkat na výzvu sodu a zaplatit bankovním převodem. Návrh je nutno opět podepsat ověřeným podpisem na poště nebo u notáře. Prezentaci jak to udělat, máme k dispozici a můžeme zaslat v souborech pdf i pps. Přikládá se tedy na soud notářský zápis z valné hromady, prohlášení likvidátora a výpis z rejstříku trestů.

4)Pozor – současně s podáním návrhu je nutné vložit text výzvy věřitelům  přímo do formuláře návrhu na zápis a to do kolonky „Ostatní skutečnosti“.  Tato výzva v souladu s nařízením vlády č. 184/2019 Sb.  nahrazuje první zveřejnění v Obchodním věstníku.   Poté se v Obchodním věstníku likvidátorem vstup do likvidace zveřejní za dva týdny po zápisu v procesu likvidace (ovšem není jasné datum, kdy soud likvidaci zapíše). To už je naše záležitost.
Výzva zapsaná  do ostatních skutečností právní mluvou od notáře může vypadat takto:
Ve smyslu ust. § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá tímto likvidátor všechny věřitele společnosti ……., . v likvidaci, aby přihlásili své pohledávky, které mají vůči společnosti, přihláškou zaslanou k rukám likvidátora společnosti, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku (druhé zveřejnění).Tento zápis v obchodním rejstříku nahrazuje v souladu s ust. § 13, odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. první zveřejnění tohoto oznámení společně s výzvou pro věřitele v Obchodním věstníku.

5) Pak vše dát do obálky  (notářský zápis, prohlášení likvidátora a výpis z RT) a podat osobně na příslušný krajský soud nebo zaslat doporučeně poštou. Soudní poplatek 2000.- Kč  je možno uhradit kolkem, zaplatit na pokladně na soudu nebo vyčkat na upozornění soudu a zaplatit převodem.

6) Pokud o zrušení subjektu s likvidací rozhodl soud, soud sám vyznačí vstup do likvidace v Obchodním rejstříku, likvidátora a nabytí právní moci, což je potom datum vstupu do likvidace. Výzvu věřitelům ale nepřipíše, potom je třeba provést dvojí zveřejnění v Obchodním věstníku. Soud také likvidátora vyzve k zaplacení soudního poplatku 2 000.- Kč.

========================================================
LEGISLATIVA

Legislativa – nařízení vlády č. 184/23019 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Povinnost dvakrát zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku než obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob po dobu 3 měsíců a 2 týdnů zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě určené nejméně v délce 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu.

(3) Povinnost poprvé zveřejnit oznámení vstupu právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, je také splněna, je-li uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zápis

a) vstupu do likvidace,

b) údajů identifikujících likvidátora a

c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 15 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

3. V § 18a se za text „§ 13“ vkládá text „odst. 1 a 4“.

Čl. II

Přechodné ustanovení
U právnických osob, které vstoupily do likvidace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


© Zdeněk Jelínek