Smlouva o dílo pro rok 2024

SMLOUVA O DÍLO PRO ROK 2024

dle podle § 2586 občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy S-         /2024

1. Smluvní strany

Objednatel:
Název subjektu:
se sídlem:

IČO:
DIČ:
Jménem subjektu jedná:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
Pulsar, s.r.o, sídlem Grohova 126/32, 602 00 Brno ,
IČO: 46983341,
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 8381,
jejímž jménem jedná jednatel Ing. Zdeněk Jelínek, tel. 603427013, E-.mail: jelinek@pulsar.cz

E-mail : pulsar@pulsar.cz; likvidace@pulsar.cz.
ID-datová schránka : 6z5vrbc
Bankovní spojení: ČSOB, účet 372354213/0300.
Společnost je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

2. Vstupní informace

Informace slouží pouze ke zveřejnění vstupu do likvidace likvidovaného subjektu a osoby likvidátora, a k běžné komunikaci s dotčenými stranami v likvidaci.

Název subjektu v likvidaci dle (www.justice.cz):
Se sídlem včetně PSČ (dle www.justice.cz):
IČO:
DIČ (pokud je číslo odlišné od IČO):
Stručně stav subjektu (dlouhodobě nepodniká, mrtvý subjekt, stav majetku, bez zaměstnanců atd.). :

Subjekt nemá žádné známé závazky. Pokud ano, jaké:
Vstup do likvidace ke dni (datum nabytí právní moci usnesení při likvidaci soudem):
Na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu (nebo usnesení soudu č.j.) ze dne (konání VH, schůze družstevníků…., nabytí právní moci):
Za subjekt v likvidaci jedná likvidátor (zástupce likvidátora):
Kontaktní adresa likvidátora (bude uváděna v korespondenci):
Kontaktní E-mail na likvidátora (bude uváděn v korespondenci):
Kontaktní telefon na likvidátora (bude uváděn v korespondenci):
Číslo datové schránky subjektu v likvidaci (bude uváděno v korespondenci):
Adresa příslušného finančního úřadu (k vyplnění adresy na dopisech):

Poskytnuté údaje jsou jednak veřejného rázu z www.justice.cz a dále jsou uvedeny údaje, které budou použity výhradně v procesu likvidace dotčeného subjektu.

3 Předmět smlouvy

3.1 Smlouva je vztažena jen a pouze na IČO subjektu, uvedeného ve vstupních informacích pod bodem 2). Tedy na jeden likvidovaný subjekt.
3.2 Předmětem smlouvy je činnost spočívající v provedení likvidátora celým likvidačním procesem. Jedná se o sledování zákonných termínů, přípravy hotových dokumentů provázející likvidaci s vyplněním všech dostupných údajů, včetně adresy, na kterou je dokument zasílán.
3.3 Partnerem zhotovitele je v procesu likvidace pověřený statutár nebo subjektem či soudem povolaný likvidátor subjektu zrušeného s likvidací.
3.4 Má se za to, že subjekt je dotčen zrušením s likvidací, o které je rozhodnuto nejvyšším orgánem společnosti, nebo subjekt je zrušen s likvidací usnesením soudu, a je povolán likvidátor, a je již podán nebo alespoň připraven návrh na Obchodní rejstřík na zápis změny nebo již zápis o likvidaci existuje (www.justice.cz).
3.5 Likvidátor je za průběh likvidace plně odpovědný ve smyslu ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a ostatních dotčených zákonů a nařízení. Není to forma právního zastoupení.
3.6 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, od termínu podpisu této smlouvy, provádět poradenskou činnost v oblasti celého procesu zrušení subjektu s likvidací – od vstupu do likvidace až po podání návrhu na výmaz dotčeného subjektu z příslušného rejstříku. Cílem poskytovaných služeb je za předpokladu účinné spolupráce zájemce zajistit hladký průběh celého procesu likvidace bez zbytečných prodlev.
3.7 Jedná se o samotný proces likvidace, účetní a daňová problematika není předmětem smlouvy. Je předpokládáno, že je účetní problematika, která není v případě likvidace složitá, průběžně řešena stávajícími odborníky spojenými s likvidovaným subjektem, a ze strany zhotovitele zůstává na bázi nezávazného předání zkušeností z předešlých procesů likvidací. V případě potřeby je předán kontakt na účetní, specialistu na účtování v likvidacích a konkurzech. Tato pomoc je hrazena zvlášť.
3.8 Korespondence je prováděna zásadně prostřednictvím E-mail, v průběhu platnosti smlouvy (pulsar@pulsar.cz, jelinek@posudek.cz) a pokud je třeba, prostřednictvím telefonu v běžných pracovních hodinách v pracovních dnech (8 až 16:30 hodin) – Kontaktní telefon pro likvidace : + 420 603 427 013.
3.9 Objednatel se zavazuje, že bude reagovat na zaslané zprávy, a bude zhotovitele včas informovat o splnění zhotovitelem avizovaných termínů v procesu likvidace, které jsou na straně subjektu – skutečné termíny zaslání dopisů dle vzorů dotčeným a věřitelům, vydání zejména druhého zveřejnění o vstupu subjektu do likvidace, skutečné termíny zaslání listin dotčeným orgánům, skutečné termíny podání správci daní a na soud, tak aby byla zachována zpětná vazba.
3.10 Poradenství bude tedy ze strany zhotovitele spočívat:

a) Ve sledování zákonem stanovených a dalších procesních úkonů a termínů likvidace zhotovitelem v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o korporacích, rejstříkovým zákonem a ostatními dotčenými zákony, upozorňování na ně a na důsledky jejich neplnění. Za nesplnění avizovaného termínu ze strany likvidátora a případné sankce zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost.
b) Zhotovitel dále zašle prostřednictvím E-mail listiny průběžné korespondence v rámci termínů procesu likvidace k formální kontrole, k případnému doplnění likvidátorem ve věcech, které nejsou zhotoviteli známy a k jeho podpisu a odeslání předtištěným adresátům. V případě hromadné korespondence návrh jedné listiny zveřejnění, dopisy dotčeným orgánům, korespondence k likvidaci se správci daně, korespondence s věřiteli) a upozorní na adresáty.
c) Zhotovitel navrhne formu zpeněžení majetkové podstaty likvidace, pokud existuje, na základě komunikace s objednatelem. Pokud bude třeba, z pozice soudního znalce pomůže s odborným oceněním (případný znalecký posudek do předmětu smlouvy nespadá a bude řešen zvlášť).
d) Ve spolupráci s objednatelem zhotovitel připraví listiny podání a vzor seznamů k projednání archiválií v mimo skartačním řízení s místně příslušným zemským archivem.

3.11 První etapa likvidace končí před vyhotovením Konečné zprávy likvidátora. V první etapě jsou řešeni věřitelé, informace věřitelům a dotčeným, archiválie, komunikace se správci daní a průběžné práce. První etapa odpovídá první splátce za poradenství.

3.12 Zhotovitel připraví ve druhé etapě likvidace návrh „Konečné zprávy likvidátora o naložení s majetkem likvidovaného subjektu“ a návrh „Rozhodnutí nejvyššího orgánu subjektu ke schválení postupu likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku“ k formální kontrole a doplnění podle skutečného průběhu. Druhá etapa odpovídá druhé splátce za poradenství.

a) Zhotovitel zašle prohlášení, žádosti na státní orgány a podobně pouze k podpisu a odeslání.
b) Zhotovitel pomůže s návrhem na výmaz likvidovaného subjektu z příslušného rejstříku z www.justice.cz (vyplnění je interaktivní na základě vyplnění IČO) a zašle seznam příloh, které se k návrhu na výmaz dokládají.
c) Zhotovitel bude provádět konzultace, vyžádané objednatelem, zde nespecifikované, týkající se výhradně procesu likvidace kdykoliv prostřednictvím E-mail a případně telefonicky v běžném pracovním čase (8:00 až 16:30 hod.).

3.13 Obecně zhotovitel poskytne v době platnosti smlouvy veškeré informace a podklady potřebné k úspěšné likvidaci v termínech, které budou v dostatečném předstihu avizovány tak, aby mohla být likvidace prováděná povolaným likvidátorem řádně ukončena použitím likvidačního zůstatku a podáním návrhu na výmaz.
3.14 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu prací, objednatel zadá po vzájemné dohodě u zhotovitele a tyto práce budou fakturovány nad rámec sjednané částky po vzájemné dohodě. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a ceny díla dle této smlouvy.
3.15 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v žádném případě oprávněn jednat jako jeho zástupce se třetími stranami.
3.16 V případě úpadku zjištěném v proběhu likvidace je likvidátor povinen podat insolvenční návrh (dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon) bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Likvidátor dlužníka má přitom povinnost podat insolvenční návrh nejenom tehdy, je-li dlužník předlužen, ale také tehdy, je-li insolventní.
3.17 V případě vydání insolvenční vyhlášky poradenství končí bez nároku na vrácení vyfakturovaných částek. Pokud bude nutno podat insolvenční návrh, sjednáme v případě zájmu konzultaci se spolupracujícím insolvenčním správcem. Jeho činnost již bude hrazena mimo tuto smlouvu o dílo.

4. Doba plnění – platnost smlouvy
4.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

a) Termín zahájení prací v den podpisu této smlouvy oběma stranami
b) Termín ukončení prací odpovídá dni nabytí právní moci výmazu dotčeného subjektu z příslušného rejstříku, nejvýše však platnost smlouvy trvá 6 (šest) měsíců od podpisu smlouvy oběma stranami (likvidaci lze v této době s rezervou zvládnout), pokud v době podpisu smlouvy již subjekt vstoupil do likvidace.
4.2 Pokud je podpis smlouvy uskutečněn ještě před datem vstupu subjektu do likvidace, platnost smlouvy je nastavena na 6 měsíců až ode dne vstupu do likvidace (nabytí právní moci usnesení o vstupu do likvidace).
4.3 Prvním dnem po dovršení půlroční doby od ustanovení (4.1 b a případně 4.2) smlouva automaticky zaniká.
4.4 Poradenská činnost může být po dohodě obou stran prodloužena za paušální měsíční částku 500 Kč+21% DPH (605.- Kč včetně DPH). Strany se na tomto kroku dohodnou. Objednatel bude na konec platnosti smlouvy upozorněn prostřednictvím E-mail a bude vyzván ke stanovisku, co se týče prodloužení smlouvy o jeden nebo určitý počet měsíců. Dohoda o prodloužení může být učiněna ústně nebo prostřednictvím E-mail bez nutnosti vypracování a podpisu dodatku ke smlouvě. Prodloužení smlouvy platí vždy až do konce posledního ze sjednaných měsíců bez ohledu na to, k jakému datu prodloužení smlouvy nastalo. Doba platnosti prodloužení smlouvy je vyznačena na platebním dokladu .

5.  Smluvní cena a platební podmínky
5.1 Smluvní cena je stanovena na celý úkon poradenství na dobu 6 měsíců (pokud je smlouva podepsána před datem vstupu do likvidace, tak je platnost smlouvy počítána 6 měsíců od data vstupu do likvidace.
5.2 Ceník dle stavu subjektu pro obě etapy likvidace:

Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) bez majetku, bez věřitelů, dlouhodobě nepodnikající (mimo akciovou společnost). Tato cena se výhradně týká společnosti s ručením omezeným, veřejných obchodních společností, obecně prospěšných společností, spolků, obecně prospěšných společností, a to bez majetku, bez zaměstnanců, a s nulovou činností – tzv. „mrtvý subjekt“  Cena 2 x 2 700.- Kč + 21 % DPH (celkem 5 400.- Kč + DPH, druhá splátka za druhou etapu likvidace bude fakturována cca až po 4 měsících)

– Běžná společnost s ručením omezeným, dosud fungující, stejně tak v.o.s., o.p.s., družstvo, bytové družstvo, spolek, obecně subjekt s minimálním majetkem, případně s minimem zaměstnanců, a s postupným útlumem činnosti v likvidaci (mimo akciovou společnost): Cena 2 x 4 000.- Kč + 21 % DPH (celkem 8 000.- Kč + DPH)

– Subjekt s věřiteli a s majetkem, se zaměstnanci, nebo subjekt, kde majetek nepostačuje na insolvenční řízení, subjekt se soudními spory, subjekt na hranici insolvenčního návrhu:  Cena 2 x 5 000.- Kč + 21% DPH (celkem 10 000.- Kč + DPH)

– Akciová společnost a komanditní společnost bez ohledu na výši majetku a činnost:  Cena 2 x 7 000.- Kč + 21% DPH (celkem 14 000.- Kč + DPH)

– Subjekty (s.r.o., spolky, k.s., o.p.s., družstva, v.o.s.) s již rozpracovanou likvidací. Zde bude cena stanovena dohodou. Předpokladem je již provedené nejméně zveřejnění v Obchodním věstníku a zajištění archiválií s místně příslušným archivem.

5.3 Objednatel se zavazuje, že neuvede údaje (kapitola č. 2), které neodpovídají stavu subjektu.
5.4 Proces likvidace je rozdělen na dvě etapy a dle etap je rovněž provedena fakturace. První etapa začíná zveřejněním výzev dotčeným, pokyny k účetním závěrkám, práci s přihláškami, korespondencí se správci daní apod., druhá fakturační etapa počíná zpracováním Konečné zprávy likvidátora a pokračuje žádostmi o souhlas s návrhem na výmaz správci daně, případně i soudu, zápisy z jednání nejvyššího orgánu, různými prohlášeními a končí materiály k návrhu na výmaz. Jen po dohodě obou stran může být smlouva po první etapě ukončena, nebo dle stavu likvidace před uzavřením smlouvy může být přistoupeno až k druhé etapě.
5.5 První část platby pro první etapu likvidace bude fakturována s datem podpisu smlouvy, a druhá pro druhou etapu likvidace se zasláním Konečné zprávy likvidátora a souvisejících dokumentů 14 dní před uplynutím 3 měsíců od druhého zveřejnění vstupu do likvidace v Obchodním věstníku, aby mohla být částka včas zaúčtována do nákladů likvidace před poslední účetní závěrkou subjektu v likvidaci. Splatnost faktur je vždy 14 dní od data vystavení.
5.6 Po dohodě je možno zaplatit celou částku za obě etapy likvidace v jedné splátce. V tomto případě bude nastavena měsíční splatnost faktury .

6 Odstoupení od smlouvy
6.1 Ohrozí-li zhotovitel prokazatelně vlastní vinou postup likvidačních prací, nebo podstatným způsobem poruší platnou smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Objednatel má v tomto případě právo na vrácení již zaplacené částky nebo po dohodě poměrné části z již zaplacené částky do data trvání smlouvy.
6.2 Ohrozí-li objednatel prokazatelně postup likvidačních prací, přestane-li plnit úkoly likvidace nebo přestane-li zcela komunikovat, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

6.3 Důvodem k jednostrannému odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je bezdůvodné nezaplacení vystavené faktury zhotovitele po době splatnosti, uvedené na faktuře. Faktura, podložená smlouvou, bude v tomto případě i nadále považována za pohledávku vůči objednateli.
6.4 Zhotovitel má právo na odstoupení od smlouvy bez náhrady zaplacené částky, pokud bude dodatečně zjištěno, že byl před podpisem smlouvy zamlčen stav subjektu v tom smyslu, že byl předlužen nebo v platební neschopnosti v takovém rozsahu, že bylo nutno ze zákona podat insolvenční návrh. Pokud subjekt podá insolvenční návrh, má se za to, že již při rozhodnutí nejvyššího orgánu o zrušení s likvidací byl mu znám stav subjektu, tento krok mohl být očekáván, a proto bude fakturována celá částka platby za obě etapy poradenství, pokud rovněž byla smluvně rozdělena na dvě splátky.

7 Dohoda o mlčenlivosti
7.1 Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně.
7.2 Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.

8 Závěrečná ustanovení
8.1 Likvidátor zodpovídá v plném rozsahu za činnost v likvidaci subjektu včetně účetnictví. Tato smlouva je smlouvou o poradenství v likvidaci a nejedná se o právní zastoupení likvidátora.
8.2 Objednatel se zavazuje, že neposkytne know-how (postupy, vzory dokumentů, návody a poskytnuté prezentace) pro třetí subjekt.
8.3 Objednatel bere na vědomí, že zasílané materiály jsou určeny pouze pro jeden případ (jedno IČO) poradenství a týkají jen a pouze subjektu vyznačeného ve vstupních údajích v této smlouvě.
8.4 Nutné výdaje likvidace subjektu hradí v rámci likvidačního procesu objednatel (např. zveřejnění v Obchodním věstníku, poplatky za konverzi, ověření podpisů atd.).
8.5 Konzultace přímo v likvidovaném subjektu na požádání objednatele jsou hrazeny zvlášť dle ceníku za konzultační činnost.
8.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Rozhodující je pozdější datum.
8.7 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou za podmínek uvedených v kapitole č.4. Smlouva může být prodloužena dohodou obou stran, a přitom stanovena paušální úhrada dohodou za jeden měsíc prodloužení smlouvy
8.8 Při zrušení likvidace nejvyšším orgánem subjektu nebo soudem v jejím průběhu, nebo podáním insolvenčního návrhu, nevzniká nárok na vrácení již zaplacené částky za poradenství. Dnem zrušení likvidace nebo dnem nabytí právní moci výmazu zaniká i platnost smlouvy, pokud již neuplynula doba jejího trvání (kapitola 4)

9 Nařízení EU GDPR (General Data Protection Regulation)
9.1 Data zapsaná v této smlouvě, jejichž zdroj je převážně z veřejného rejstříku (www.justice.cz), jsou použita výhradně k naplnění zákonného postupu likvidace. Objednatel s jejich zpracováním jen a pouze pro účely touto smlouvou dotčeného likvidačního procesu vyslovuje svůj souhlas. Práce s daty, odpovídající zákonnému postupu likvidačního procesu, je omezena na dobu trvání smlouvy – viz kapitola 3 této smlouvy o dílo. Data jsou uložena v zabezpečené technice. Slouží pouze ke zveřejnění v Obchodním věstníku na základě zákona a k nutné komunikaci s dotčenými orgány v rámci zákonného postupu likvidace.
9.2 Zhotovitel prohlašuje, že data uvedená v této smlouvě v žádném případě nejsou a nikdy nebudou použita pro marketingové, či jiné účely, než spojené se zrušením subjektu s likvidací.

Objednatel: Zhotovitel:

V……………………………….dne:                                                                                         V Brně dne : ………………………………………

Podpis likvidátora :                                                                                                Ing. Zdeněk Jelínek, jednatel společnosti

 

Smlouva je stažení v různých formátech:

  1. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu MS Word .docx
  2. Návrh smlouvy ke stažení je ve starém formátu MS Word .doc
  3. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .odt
  4. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .pdf
  5. Návrh smlouvy ke stažení je ve formátu .xps